Bedrijfsvoorheffing

BTW, sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing verschuldigd? Zaakvoerder wordt hoofdelijk aansprakelijk

Bestuurders en zaakvoerders die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van een vennootschap of vzw kunnen makkelijk hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor niet-betaling van de verschuldigde btw, sociale bijdrage of bedrijfsvoorheffing. Dit is het geval wanneer het verzuim te wijten is aan een fout die de bestuurder of zaakvoerder heeft gemaakt bij het bestuur van de vennootschap of vzw in de zin van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek. Opgelet deze hoofdelijke aansprakelijkheid kan zelfs uitgebreid worden naar de andere bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap of vzw. Voor de recuperatie van dergelijke tegoeden kan de overheid zelfs gaan aankloppen binnen andere ondernemingen waar de bestuurder of zaakvoerder een mandaad draagt.

Een bestuurder of zaakvoerder is hier elke persoon die in feite of in rechte, de bevoegdheid heeft of heeft gehad om de vennootschap of vzw te besturen met uitsluiting van de gerechtelijke mandatarissen. Voorzichtigheid is dus niet alleen geboden bij een huidig mandaad maar ook bij overdracht van een mandaad.

De fout aantonen, zulk een ‘fout bij het bestuur van de vennootschap’ is op te vatten als een aquiliaanse fout. In de volgende scenario’s is er sprake van zo’n fout:

N

Het voortzetten van een verlieslatende activiteit ten koste van de belangen van de schuldeisers

N

Fraude op grote schaal bestaande uit het verdoezelen van ontvangsten met de bedoeling de BTW te ontwijken

N

Het niet-betalen van de fiscale of sociale lasten als bewust gekozen financieringsmiddel voor de bedrijfsleiders

N

Ontstentenis van de aangifte tot faillietverklaring binnen de maand na de staking van de betalingen en het wankelen van het krediet

N

Het voortzetten van een verlieslatende activiteit terwijl dit onredelijk is

Het onweerlegbaar vermoeden van fout. De herhaalde niet-betaling van bedrijfsvoorheffing of BTW is een vermoeden van fout. Er is sprake van een herhaalde niet-betaling wanneer:

N

Binnen een periode van één jaar ofwel tweemaal niet betaald werd door een kwartaalaangever

N

Binnen een periode van een jaar driemaal niet betaald werd door een maandaangever

Er is geen vermoeden van fout wanneer de niet-betaling een gevolg is van financiële moeilijkheden die aanleiding waren tot het openen van een procedure van gerechtelijk akkoord, faillissement of gerechtelijke ontbinding.

Verplichting tot waarschuwing voorafgaand aan de gerechtelijke procedure.

Het is altijd aan de rechter om te oordelen of de zaakvoerder of bestuurder een fout heeft gemaakt en veroordeeld moet worden. Binnen het Belgisch justitie systeem is men er op gebrand om hier te oordelen en veroordelen indien de zaakvoerder of bestuurder vermogend is, blijkt er gebrek aan solvabiliteit dan verkiest het parket meestal een ander slachtoffer. Bovendien kan er pas een vordering tegen de zaakvoerder of bestuurder worden ingesteld na een maand, te rekenen vanaf de datum van de aangetekende kennisgeving die de ontvanger naar de bestuurder(s) stuurt met het verzoek om de nodige maatregelen te nemen om het verzuim goed te maken of het bewijs te leveren dat het verzuim niet te wijten is aan een door hem begane fout.

De bedoeling van deze verwittiging en wachttijd is om de zaakvoerder of bestuurder in kwestie, tevens ook de bevoegde ontvanger de gelegenheid te geven overleg te plegen en samen bijvoorbeeld een plan voor een gespreide afbetaling op te stellen

Opgelet voor wie solvabel is, de fiscus heeft nog altijd de mogelijkheid om binnen deze wachtperiode van een maand bewarend beslag te leggen op zowel de privébezittingen van de zaakvoerder of bestuurder als op de bezittingen van de vennootschap.

(details betreft de uitbreiding van de aansprakelijkheid bij zaakvoerders en bestuurders binnen een vennootschap of een grote vzw kan u terugvinden in de programmawet van 20 juli 2006. Twee nieuwe artikelen werden aan het wettelijke arsenaal toegevoegd: artikel 442quater WIB en 93undecies C WBTW. De nieuwe wettelijke bepalingen waren het onderwerp van een administratieve omzendbrief (circulaire nr AAF/2006-0604) gedateerd van 24 augustus 2006. Hierin geeft de auteur zelf aan te volstaan met het herhalen van de motieven die de overheid al eerder had gegeven voor het invoeren van de nieuwe regels)

N

Meer info

Hoe neem je met ons contact op?

E-mail: europeesondernemen@gmail.com

E-mail: zwartelijstvermelding@gmail.com

Telefoon: +32 486 932 613